24/12/2021

Norden

8 min.

Verksamhetsplan 2022 – Alfarådet

Detta skall alfarådet göra 2022

Netværket plan for Alfarådet

Verksamhetsplan 2022 – Alfarådet

Kort om nätverket

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån. Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen för invandrare i de nordiska länderna. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktyg som behövs.

Förväntade resultat 2022

Alfarådet utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare, och arbetar med olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Alfarådet skall avsluta uppdateringen av alfarådets tidigare rapport Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) (2007). Rapporten inkluderar information om styrdokument, ansvarsfrågor, statistik, måluppfyllelse, samt ser på likheter och skillnader av utbildning inom grundläggande litteracitet i nordiska länder. Rapporten vill bidra till identifiering av viktiga utvecklingsområden.

Alfarådet genomför en nordisk konferens om grundläggande litteracitet i en digital värld i maj 2022. Konferensen skall öka lärarnas kompetenser om digitala arbetssätt, metoder och användandet av flerspråkiga resurser.

Download Verksamhetsplan 2022 – Alfarådet (pdf)

Nyeste artikler fra NVL

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

16/05/2024

Norden

14 min.

PIAAC measures key information processing skills and data from the survey provide unique opportunities to analyse the cognitive skills needed in the labour market and society. Access to PIAAC data, on its own or linked to register data, is possible for research purposes. To facilitate the selection of register variables a handbook is available for the Nordic countries and Estonia....
Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Share This