Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022

Perspektiver på voksnes matematiklæring og matematik. Den 25-26. april 2022.

Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse.

På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring. Oplæggene vil centrere sig om følgende temaer:

  1. Kvalitet og forskning om voksnes matematiklæring
  2. Digitalisering og matematik
  3. Sprog og matematik
  4. Matematik i arbejdslivet

Undervisere og ledere inden for voksenuddannelser

Beslutningstagere og politikere med interesse for voksenuddannelsesområdet

På konferencen vil du få mulighed for at:

Få viden om aktuelle problemstillinger vedrørende voksnes matematiklæring
Få mulighed for at udveksle erfaringer med undervisere fra de andre nordiske lande
Få inspiration og ideer til din undervisning

Program

Dag 1
09.30 10.00 Ankomst og registrering
10.00 10.15 Velkomst
v. Eva Obdrup, 3F
10.15 10.30 Introduktion til Padlet
v. Charlotte Arkenback-Sundström, universitetsadjunkt, institut for pædagogik og specialpædagogik ved Göteborgs universitet
10.30 11.15

IT i matematikundervisningen – mirakel eller katastrofe
v. Mogens Niss, professor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark

Siden fremkomsten i 1970'rne af den elektroniske lommeregner og senere af diverse typer af computere har digitale teknologier udøvet en kolossal indflydelse på matematik-undervisningen, på godt og ondt. De seneste fire årtiers erfaringer og forskning har vist, at anvendelsen af ét og det samme it-produkt kan føre til såvel mirakler som katastrofer for matematikundervisningen. Om det er et mirakel eller en katastrofe, der indtræder, afhænger ikke først og fremmest af it-produkterne, men af en stor mængde matematikdidaktiske og -pædagogiske faktorer. Især afhænger det af de overordnede hensigter og de specifikke formål og mål med inddragelsen af it i matematik-undervisningen. Skal it virke som kapacitetsforstærker eller som kompetenceerstatning? Oplægget tilbyder en analyse og diskussion af disse spørgsmål.

11.15 12.00

Aktuelle udviklingstendenser i almen matematikundervisning
Morten Blomhøj, professor ved DPU og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, Aarhus Universitet, Danmark

Indførsel af kompetencebaserede læringsmål, brug af it‐værktøjer til dynamiske geometri, grafiske repræsentation og CAS, øget fokus på matematisk modellering og på undersøgende matematikundervisning præger den aktuelle udvikling i almen matematikundervisning. Tendenserne har forskellig baggrund og spiller på forskellige måder sammen med begrundelserne for almen matematikundervisning. Samtidig former de i forskellig grad vilkårene for matematikvisning. Disse forhold belyses i oplægget med særlig fokus på almen matematikundervisning for voksne.

12.00 12.45

Livslang læring - ingen enkel ligning
v. Cecilia Bjursell, docent og leder for Encell – Nationalt centrum for livslang læring, Jönköping Universitet.

Hvad betyder livslang læring egentlig, og hvordan kan man forstå voksenlæring ud fra teorier om livslang læring? Forelæsningen giver en gennemgang af begrebet livslang læring, om det svenske formelle system for voksenuddannelse, og præsenterer nogle centrale teorier om voksnes læring i et livslangt perspektiv

12.45 13.00 Introduktion til workshops
13.00 14.00 Frokost / lunch
14.00 15.30

Workshops

Digital kommunikation i matematikundervisningen
Charlotte Arkenback-Sundström, Universitetsadjunkt, institut for pædagogik og specialpædagogik ved Göteborgs universitet

I denne workshop kommer vi til at arbejde med videorefleksioner for at kommunikere matematik verbalt, visuelt og i skrift. Tag egen computer og/eller smartphone med.

Grundlæggende færdigheder og digitalisering
Nordisk netværk for grundlæggende færdigheder.

Med udgangspunkt i en nordisk rapport om grundlæggende færdigheder og digitalisering diskuteres:

  • Hvilken betydning grundlæggende regnefærdigheder kommer at få i et stadig mere digitaliseret hverdags-, socialt - og arbejdsliv?
  • Hvor vigtige er grundlæggende digitale kompetencer i en digitaliseret hverdag?
  • Hvor vigtige er grundlæggende regnefærdigheder er i arbejdslivet i de nordiske lande?

Planlægning af produktive matematiske samtaler
Jacob Nordgaard, vejleder og underviser, Kursustrappen, et kursussted som tilbyder forskellige former for voksenuddannelse og Birgitte Henriksen, lektor ved Københavns Professionshøjskole og ph.d. studerende ved DPU, Aarhus Universitet.

Præsention og diskussion af en metodisk tilgang i form af en drejebog, som kan bruges i planlægning og gennemførelse af undervisning med det sigte at bidrage til at udvikle underviserkompetence i at lede produktive matematiske samtaler.


To problemer og løsninger fra lærernes hverdag. Videomateriale fra læreruddannelsen og en case hvor sproget sluger matematikken
Kalle Ojanen, enhedschef & Katja Pohjola og Saara Makinen matematiklærere, Åbo yrkesinstitut

I workshoppen præsenteres, hvordan alle lærere kan hjælpes til at støtte studerende i matematik. Deltagerne får også en oplevelse af, hvordan der kan studeres matematik på et fremmede sprog. Eksemplet kommer fra Åbo yrkesinstitut, afdeling af omsorgsfag & grundlæggende færdigheder.
 

Undersøgende matematik for voksne - hvad er det og hvad gør det godt for?
Morten Blomhøj, professor ved DPU og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, Aarhus Universitet, Danmark

Der gives en kort introduktion til en pædagogisk begrundelse for undersøgende matematikundervisning baseret på Deweys uddannelsesfilosofi. Herefter præsenteres en didaktisk model for tilrettelæggelse af undersøgende aktiviteter og forløb. Deltagerne får lejlighed til selv at arbejde med eksempler på undersøgelser i og ved hjælp af matematik, og på grundlag heraf at reflektere over, hvordan man som lærer kan støtte læring gennem undersøgende forløb. Til sidst diskuteres hvordan man kan karakterisere forskellige typer forløb inden for undersøgende matematikundervisning, og hvilke læringspotentiale disse typer kan have.

15.30 16.15 Pause
16.15 17.00 Paneldebat: Hvilken matematik har voksne brug for?
17.00 - Netværk og let forplejning

Dag 2
09.00 10.30

Workshops

Regne med sprog
Ann-Charlotte Vennberg, forfatter og lærer, Luleå gymnasieskola

I voksenuddannelsen i Luleå anvendes en undersøgende metode til matematikundervisning på grundlæggende niveau. Dette er for at udvikle elevernes kommunikative evne og sprog. I denne workshop prøver du nogle konkrete eksempler på, hvordan dette arbejde kan udføres.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Christer Näslund, 1:e-lärare, voksenuddannelse i Borlänge.

Skolverket har flere krav til sine aktiviteter. Et af dem er, at uddannelsen skal baseres på et videnskabeligt grundlag og praksis (Skollagen, kap 1 5 §).
I workshoppen:

  • præsenteres Komvux Borlänge og dennes model for kollegial læring
  • samtale om begrebet
  • drøftes forskningsgrundlagets begrænsninger inden for voksenundervisning.

Matematik i arbejdslivet
Elsebeth Pedersen, pædagogisk konsulent og Flemming Kastbjerg, fagkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet.

Med udgangspunkt i den danske model for erhvervsuddannelser gives et bud på hvilke matematiske kompetencer, der er vigtige at kunne for at kunne begå sig i arbejdslivet. Hvordan tænkes matematikundervisningen på erhvervsuddannelserne, og hvordan sikres en god kobling mellem teori og praksis? Workshoppen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler.

Regning tæller
Tanja Aas, seniorrådgiver, afdeling for analyse og digitalisering, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kompetanse Norge har i de seneste år udviklet forskellige e-læringsværktøjer inden for grundlæggende færdigheder.Disse værktøjer inkludere regnecheck, regnetest og regnehjælp / e-læring i regning. Her vil det blive muligt at få mere at vide om baggrunden for værktøjerne, processen med at lave dem, hvilke projekter vi planlægger og en mulighed for at prøve de forskellige værktøjer. Alle er tilgængelige på norsk, nogen er tilgængelige på engelsk.

10.30 11.15 Pause
11.15 12.00

Regne med sprog
Ann-Charlotte Vennberg, lærer. Luleå gymnasieskola

Ann-Charlotte Vennberg er en af forfatterne til bogen ”Räkna med språk”, som beskriver, hvordan projektet ”Matematik + språk = sant” resulterede i en ændring i undervisningen i matematik på det grundlæggende niveau på voksenuddannelsen i Luleå. Fra en traditionel måde at arbejde med stille regning i en bog, ændres undervisningen til et undersøgende arbejde med det matematiske sprog i centrum.

12.00 13.00 Frokost / lunch
13.00 13.45

Sociomatematiske normer i matematikklasserum på erhvervsfag
Trude Sundtjønn, førsteamanuensis ved grundskolelæreruddannelsen, OsloMet

Elever, der vælger erhvervsfag på videregående i Norge, har et obligatorisk matematikfag, som skal være erhvervsrettet. Trude Sundtjønn har fulgt tre klasser, mens eleverne har arbejdet med erhvervsrettet matematikopgaver, altså matematikopgaver der har en sammenhæng med elevernes fremtidige profession. Trude Sundtjønn vil præsentere, hvordan eleverne arbejder med sådanne opgaver i matematiktimerne.

13.45 14.30

En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning
v. Lena Lindenskov, lektor ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.

Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger. Dette vil Lena Lindenskov fortælle om i lyset af hvorfor, hvad, hvordan og for hvem, der er matematikundervisning for voksne.

14.30 15.00 Afslutning

Workshops

19-04-2022 

Digital kommunikation i matematikundervisningen

19-04-2022 

Grundläggande färdigheter och digitalisering

19-04-2022 

To perspektiver på sprog og matematik

19-04-2022 

Undersøgende matematik for voksne - hvad er det og hvad gør det godt for?

19-04-2022 

Regne med sprog

06-04-2022 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – ett genomförande i praktiken

06-04-2022 

Matematik i arbejdslivet

06-04-2022 

Regning teller

Inspiration om tema

Matematik skal læses - ikke regnes

Matematik skal læses - ikke regnes

I stedet for at sætte elever til at regne opgave efter opgave i matematiktimerne, bør man prioritere tekstgennemgang langt mere, end tilfældet er i dag. Det siger matematikunderviser Hannes Hilmarsson, der har stor succes med at vægte læsning højere end problemløsning i sine timer.

Lær matematik - og hold hovedet koldt

Lær matematik - og hold hovedet koldt

Matematikken kan støtte de menneskelige kompetencer til at løse problemer i livet generelt, og de giver nogle vigtige redskaber til at indgå som borger i et demokrati, mener Mahmut Aydin, der underviser kortuddannede voksne i matematik på AVU-niveau.

Afholdte webinarer

Praktisk

Tid og sted
Mandag den 25. april 2022 klokken 09.30 til tirsdag 26. april 2022 klokken 15.00 Konferencen afholdes i 3F’s hovedbygning. Kampmannsgade 4, 1790 København V

Sprog
Oplæg og workshops vil være på dansk, norsk og svensk med mulighed for også at stille spørgsmål på engelsk.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås ved kontakt til Janni Kronborg Christensen, Nordisk Netværk for Voksnes Læring, jkch@via.dk

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Vuxenutbildning i Samverkan (ViS), Børne- og Undervisningsministeriet, VIA University College og 3F.

Perspektiver på voksnes matematiklæring og matematik. Den 25-26. april 2022.