NVLs rapporter
2006 - 2020

NVL:s rapporter presenterar erfarenheter och resultat från utvecklingsarbete inom NVL:s nätverk: kartläggningar, utredningar, komparativa studier och analyser. Rapporterna skapar underlag för NMR:s arbete (EK-U) och inspirerar till nya utvecklingsprojekt. NVL rapporter är ordnade efter utgivningsår och också enligt de teman NVL arbetar med.

Under Andra rapporter hittar du ett utplock av nordiska rapporter som är relevanta för organisationer som arbetar med vuxnas lärande.

Mest leste Rapporter

Rapporter 2022

livslang læring vejledning voksenlæring | Norden
16-09-2022 

Samordning af vejledningen i de nordiske lande

Status på Finland og Grønland 2022

baskunskaper lika möjligheter | Norden
08-08-2022 

5 sätt att digitaliseras

NVL Digital har tagit fram 5 rekommendationer för att öka den digitala delaktigheten i Norden.

perustaidot monimuoto-opetus yhtäläiset mahdollisuudet | Norden
31-05-2022 

Toimiva arki kaikille

Yhteiskunta asettaa nykyään yhä suurempia vaatimuksia perustaidoille. Heikot perustaidot johtavat helposti ulkopuolisuuteen.

demokrati fleksibel læring voksenlæring | Norden
09-05-2022 

Læringscirkler - en generisk model for voksenlæring

Læringscirkler er et bud på at møde de nye kompetencebehov nordiske samfund står overfor i forhold store teknologiske og digitale forandringer på arbejdsmarkedet, klimaudfordringer og stigende diversitet i samfundet. Forandringerne stiller store krav til læring gennem hele livet, og til at voksenuddannelse finder nye arbejdsformer, der fremmer kundskab og bæredygtige løsninger.

kompetenceudvikling erhvervsliv vejledning | Norden
01-04-2022 

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Projektet er et praktisk rettet projekt, hvis formål er at præsentere praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

baskunskaper flexibelt lärande lika möjligheter | Norden
10-01-2022 

10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden

Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter.

Rapporter 2021

kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse | Norden
01-03-2022 

Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande

Rapporten er tænkt som en desk research og lavet med henblik på at give en status på det politiske landskab og konkrete initiativer i Norden, som er relevante for problemstillingerne omkring digitale kløfter og digital eksklusion.

Kuva: Bildningsalliansen.fi
perustaidot osaamisen kehittäminen | Norden
15-02-2022 

Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa - Haasteista mahdollisuuksiksi?

Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva digitaalisten perustaitojen tilanteesta Pohjoismaissa ja selventää, millaisia käytäntöjä maissa parhaillaan on ja mitä mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa.

Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
kompetensutveckling livslångt lärande vägledning vuxenutbildning | Norden
16-11-2021 

Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Samordning af vejledning i de nordiske lande
livslang læring vejledning | Norden
28-09-2021 

Samordning af vejledning i de nordiske lande

Status på Færøerne og i Sverige 2021. Ny rapport fra NVL Nordisk netværk for vejledning

Osaamisen kehittäminen työelämässä
perustaidot osaamisen kehittäminen livslang læring vejledning | Norden
08-06-2021 

Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
folkbildning hållbar utveckling vuxnas lärande | Norden
13-04-2021 

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

utbildningspolitik vuxenutbildning vuxnas lärande | Norden
19-03-2021 

Årsrapport 2020

NVL:s Årsberättelse redovisar resultat inom alla nordiskt prioriterade teman enligt uppdrag från Nordiska Ministerrådet. NVL presenterar resultat från nätverkssamarbetet, samt beskriver förmedling och implementering av resultaten både nordiskt och på nationell nivå.

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
kompetensutveckling näringsliv utbildningspolitik | Norden
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

Rapporter 2020

competence development trade and industry adult education adult learning | Norden
13-10-2020 

Competence development in working life

Recommendations and reflexions from the social partners

Photo from the cover of the report
democracy sustainable development learning outcomes | Norden
08-10-2020 

Engaging young people in sustainability and the future of education

NVL has published a new publication about results from Clever Competence, workshop for young adults

kompetanseutvikling næringsliv | Norden
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

vägledning validering | Norden
21-08-2020 

Samordning av vägledning i de nordiska länderna

Status i Norge och Åland 2020. Rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

democracy ICT skills adult learning | Norden
18-03-2020 

Learning for Everyone in a Digital Society

How can we enable learning for everyone in a digital society based on democratic and inclusive Nordic values? This is the main question that NVL’s new discussion paper focuses on.

utbildningspolitik vuxenutbildning vuxnas lärande | Norden
04-03-2020 

Årsrapport 2019

NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
fjernundervisning fængselsundervisning kompetenceudvikling livslang læring | Norden
22-01-2020 

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

basic skills competence development adult learning | Norden
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

Rapporter 2019

demokrati livslang læring utdanningspolitikk voksnes læring | Norden
06-01-2020 

Utdanningstiltak

Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

motivation vuxnas lärande | Norden
03-01-2020 

Motivation att lära hela arbetslivet

Hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning?

opitun tunnustaminen | Norden
19-12-2019 

Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
06-11-2019 

Return on investment (ROI) av kompetensutveckling för anställda

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag?

kompetenceudvikling livslang læring vejledning voksenuddannelse | Norden
30-10-2019 

IKT og vejledning

Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

demokrati innovation kompetensutveckling | Norden
23-04-2019 

Handbok

Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och funderingar, som deltagarna och facilitatorerna kan ta ställning till när man vill sätta igång och genomföra lärandecirkelarbete i egen kontext.

innovation integration kompetenceudvikling | Norden
02-04-2019 

Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger

Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

Rapporter 2018

forskning validering | Norden
25-09-2018 

Quality in Validation of Prior Learning

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

integration kompetenceudvikling | Norden
24-09-2018 

Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og samarbejdsmodeller, der hjælper voksne med at lære og arbejde.

| Norden
01-05-2018 

NVL:s Årsberättelse 2017

Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2017.

Rapporter 2017

opitun tunnustaminen ohjaus | Norden
03-09-2018 

Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa

Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

osaamisen kehittäminen aikuiskoulutus | Norden
27-08-2018 

Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

etäopetus | Norden
17-08-2018 

Hiljaiset oppijat -opas

Raportti tarkastelee Nordplus-hankkeen Lorkers – is lurking working? (2015–2017) yhteydessä tehtyjä havaintoja ja suosituksia verkko-oppimistoimintojen organisoimisesta hiljaiset oppijat paremmin huomioivalla tavalla.

competence development | Norden
06-02-2018 

Evaluation of transformative learning circles

The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

distance education competence development | Norden
27-12-2017 

Silent learners - a guide

We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

kompetenceudvikling | Norden
11-12-2017 

Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins

NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

rural area innovation integration competence development | Norden
10-11-2017 

To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”

yderområder innovation integration kompetenceudvikling | Norden
10-11-2017 

To-Do: En vej til integration af nyankomne?

”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum av själva utvecklingsarbetet.”

realkompetencevurdering (RKV) | Island
08-11-2017 

Mat á raunfærni og gildi færninnar

Vegvísir 2018 veitir yfirlit yfir raunfærnimat og markmiðið með vegvísinum er að varpa ljósi á hvernig raunfærnimat virkar.

competence development adult education | Norden
26-09-2017 

The Adult Educator’s Competences and Competence Development

This report maps the perceived competence development needs of adult educators and access to common Nordic initiatives within competence development.

kompetenceudvikling vuxnas lärande | Norden
07-09-2017 

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

kompetensutveckling | Norden
16-05-2017 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

| Norden
20-03-2017 

NVL:s Årsberättelse 2016

Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2016.

vägledning validering | Norden
07-03-2017 

Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

vejledning realkompetencevurdering (RKV) | Norden
08-02-2017 

Vejledning i validering

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV).

bærekraftig utvikling | Norden
27-01-2017 

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.

Rapporter 2016

validering | Finland
20-10-2016 

Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

validering | Norden
19-09-2016 

Validering och värdet av kompetenser

Färdplan 2018

accreditation of prior learning | Finland
15-09-2016 

Liberal adult education certificate as a tool for validation

The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

opitun tunnustaminen | Finland
14-09-2016 

Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi

Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.

Rapporter 2015

ohjaus | Norden
07-12-2015 

Uusi raportti: Guidance in Validation

Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

vägledning validering | Norden
31-10-2015 

Guidance in validation within the Nordic region

The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

kompetensutveckling vägledning | Norden
20-10-2015 

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

kompetensutveckling validering | Norden
01-09-2015 

Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering

Kartläggning av kompetenser och kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

Rapporter 2014

kompetensutveckling vägledning | Norden
12-12-2014 

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

kompetensutveckling vägledning | in English
12-12-2014 

A Nordic perspective on career competences and guidance

The objective for this concept note is to contribute to a shared Nordic frame of understanding for career competences which can be used in the ongoing development of guidance in the Nordic countries.

lika möjligheter validering | Norden
14-01-2014 

Quality Model for Validation in the Nordic Countries

This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

lika möjligheter validering | Norden
14-01-2014 

Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

Rapporter 2013

competence development languages | Norden
16-08-2019 

Description of teachers' competence

in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

kompetensutveckling språk | Norden
24-09-2018 

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...

fængselsundervisning uddannelsespolitik | Norden
24-10-2013 

Educational background, preferences and needs

A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

forskning kompetensutveckling | Norden
24-10-2013 

Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

Rapporter 2012

distansutbildning hållbar utveckling | Norden
17-10-2013 

Utdanning skaper utvikling i utkantsområder

I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...

hållbar utveckling vuxnas lärande | Norden
07-11-2012 

Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne

En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

forskning kompetensutveckling | Norden
26-10-2012 

Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

forskning validering | Norden
25-07-2012 

Nordisk forskning och exempel på validering

Publicerat 2012
Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

Rapporter 2011

vägledning vuxnas lärande | Norden
25-07-2011 

Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.
by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir

folkbildning validering | Norden
25-07-2011 

A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning

The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.

kompetensutveckling livslångt lärande | Norden
24-07-2011 

Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

kompetensutveckling kortutbildade | Norden
24-07-2011 

Den nordiske voksenlærer

-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

Rapporter 2010

vejledning realkompetens | Norden
25-07-2010 

E-værktøjer och realkompetencer

av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010

realkompetens vägledning | Norden
25-07-2010 

E-tools and validation

by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010

prior learning adult education | Norden
25-07-2010 

Challenges in the work of recognition/validation of prior learning in the Nordic countries

The NVL expert network regarding validation has been asked to identify common Nordic challenges in the field of validation.

realkompetence voksenlæring | Norden
25-07-2010 

Udfordringer i arbejdet med anerkendelse af realkompetence (ark)/validering i de nordiske lande

NVLs ekspertnetværk vedrørende validering har fået som opgave at identificere fællesnordiske udfordringer på valideringsfeltet.

Rapporter 2009

© Tekes, Markus Sommers
Norden 
25-07-2009 

Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries

This study is an initiative launched by a Nordic network (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) on effectiveness and quality in guidance for adults ...

Norden 
25-07-2009 

Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning

Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna samt sammanställd, utarbetad och redigerad av Vägledningsnätverket inom NVL ...

norden.org
Norden 
25-07-2009 

Nordiske e-værktøjer til validering – et udsnit

Denne rapport er den ene del af afrapporteringen af projektet: ”Nordiske e-værktøjer til Validering”. Projektet er udført af NVR – Nationalt Videnscenter for Realkompetencevurderinger, Danmark, for Nordiskt expertnätverk för Validering, under NVL – Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande.

Rapporter 2008

Norden 
25-07-2008 

Validering i de nordiska länderna – policy och praktik

Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008

Norden 
25-07-2008 

Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

Rapporter 2007

Norden 
03-11-2007 

Kartlegning av alfabetisering i Norden

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

norden.org
Norden 
24-07-2007 

Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

Norden 
24-07-2007 

Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

Rapporter 2006

Johannes Jansson/norden.org
Norden 
24-07-2006 

Flexibelt lärande, it och demokrati

Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.