om-nvl

Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) fremmer livslang læring på tværs af sektorer og på tværs af de nordiske grænser.

NVL’s mål er at:

Hvordan arbejder vi?

NVL’s arbejde er stærkt koblet til voksenuddannelsesmiljøerne i de nordiske lande og deres interesser og fokuserer desuden på at formidle og implementere det nordiske ministerråds prioriteringer 

NVL bidrager til udvikling af både politik og praksis gennem NVL’s nordiske netværk, hvis arbejde er relateret til kompetenceopbygning og politisk udformning. NVL udvider netværkene til at dække hele Norden og formulerer en klar nordisk profil for netværksaktiviteterne. Resultater fra netværkene omsættes til praksis af organisationer og myndigheder i alle nordiske lande.

Hvordan formidler vi vores arbejde?

NVL’s policy briefs  fremhæver aktuelle udfordringer i de nordiske lande og frembringer mulige løsninger eller peger på yderligere behov for udvikling og samarbejde. Formålet med arbejdet med policy briefs er at skabe et bedre informations- og vidensgrundlag for politisk beslutningstagning inden for voksenuddannelse.

NVL formidler information om de erfaringer og resultater, der er opnået gennem nordisk samarbejde om voksnes læring, via rapporter. Rapporterne skaber grundlaget for NMRs arbejde (EK-U) og inspirerer til nye udviklingsprojekter.

DialogWeb er en tematisk online-publikation. DialogWeb præsenterer artikler og interviews om voksens læring fra hele Norden og fra forskellige sektorer involveret i voksenuddannelse. DialogWeb er rettet mod en bred gruppe af læsere: lærere, embedsmænd og beslutningstagere inden for formel og ikke-formel voksenuddannelse, politikere, NGO'er, arbejdsgivere og virksomheder.

NVL-nyhedsbrevet indeholder information om undervisningspolitik i de nordiske lande, nye strukturer, reformer og initiativer samt formidler kommende nordiske kurser og konferencer inden for voksens læring.

NVL i det nordiske samarbejde

Nordisk Netværk for Voksnes Læring udgør i samspil med delprogrammet Nordplus Voksen MR-U’s indsats inden for politikområdet voksnes læring. NVL’s aktiviteter er en vigtig del af at nå målene for Nordisk Ministerråds vision  for samarbejde "Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region: Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration”.

Organisering

NVL blev oprettet i 2005 af Nordisk Ministerråd. NVL finansieres af Nordisk Ministerråd og administreres af University College i perioden 2018 - 2022.

NVL er en netværksorganisation, der består af en hovedkoordinator og otte koordinatorer fra hele Norden på tværs af sektorer.


Fakta

Kontakt

Antra Carlsen

Antra Carlsen

Hovedkoordinator
+45 87 55 18 08  
antr@via.dk

Kontakt NVL’s nationale koordinatorer her.